طرح تبلیغات محیطی در کشور :
اجرا در مشهد
طراحی توسط :
دپارتمان طراحی فرهنگ رسانه
اجرای تبلیغات محیطی در استان های :
چهارمحال بختیاری
اصفهان
اجرا شده توسط دپارتمان محیطی
محل اکران : ۱۰ استان کشور
اجرا شده توسط دپارتمان محیطی
محل اکران : ۱۰ استان کشور
اجرا شده توسط دپارتمان محیطی
محل اکران : ۱۰ استان کشور
اجرا شده توسط دپارتمان محیطی
محل اکران : ۱۰ استان کشور
اجرا شده توسط دپارتمان محیطی
محل اکران : ۱۰استان کشور
پروژه های در حال اجرا توسط آژانس فرهنگ رسانه
برخی از مشتریان ما در زمینه اجرا و کمپین های انجام شده