آژانس تبلیغاتی فرهنگ رسانه

ضوابط پذیرش و پخش مراکز استانی-سال۹۹

جهت دانلود اطلاعات مربوطه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید

 

آژانس تبلیغاتی فرهنگ رسانه