برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر می باشد

(همکاری در اجرا و تولید)